Big Data Mining and Analytics

ISSN 2096-0654 CN 10-1514/G2

Just Accepted

Current Issue

Volume 5 No. 1

Fengyin Li,Xinying Yu,Rui Ge,Yanli Wang,Yang Cui,Huiyu Zhou

Abstract ( 1 HTML ( 0   PDF(1939KB) ( 3 )   Save

Jiantao Zheng,Cuixiang Lin,Zhenpeng Wu,Hong-Dong Li

2022, 5(1): 15-31.   doi:10.26599/BDMA.2021.9020014
Abstract ( 1 HTML ( 0   PDF(2468KB) ( 0 )   Save

Amanpreet Kaur Sandhu

2022, 5(1): 32-40.   doi:10.26599/BDMA.2021.9020016
Abstract ( 5 HTML ( 0   PDF(5906KB) ( 1 )   Save

He Wang,Zhoujian Cao,Yue Zhou,Zong-Kuan Guo,Zhixiang Ren

2022, 5(1): 53-63.   doi:10.26599/BDMA.2021.9020018
Abstract ( 2 HTML ( 0   PDF(8328KB) ( 1 )   Save

Qixiang Shao,Runlong Yu,Hongke Zhao,Chunli Liu,Mengyi Zhang,Hongmei Song,Qi Liu

2022, 5(1): 64-78.   doi:10.26599/BDMA.2021.9020021
Abstract ( 3 HTML ( 0   PDF(5416KB) ( 2 )   Save
Featured Articles
Most Read Articles