Big Data Mining and Analytics

ISSN 2096-0654 CN 10-1514/G2

Just Accepted

Current Issue

Volume 3 No. 3

Shuhui Yang, Zimu Yuan, Wei Li

2020, 3(3): 155-170.   doi:10.26599/BDMA.2020.9020001
Abstract ( 11 HTML ( 3   PDF(705KB) ( 9 )   Save

Dongxiao Yu, Lifang Zhang, Qi Luo, Xiuzhen Cheng, Jiguo Yu, Zhipeng Cai

2020, 3(3): 171-180.   doi:10.26599/BDMA.2020.9020002
Abstract ( 14 HTML ( 0   PDF(1206KB) ( 11 )   Save

Wei Zhong, Ning Yu, Chunyu Ai

2020, 3(3): 181-195.   doi:10.26599/BDMA.2020.9020003
Abstract ( 19 HTML ( 1   PDF(5676KB) ( 13 )   Save

Sunitha Basodi, Chunyan Ji, Haiping Zhang, Yi Pan

2020, 3(3): 196-207.   doi:10.26599/BDMA.2020.9020004
Abstract ( 10 HTML ( 0   PDF(6851KB) ( 5 )   Save

Zigeng Wang, Xia Xiao, Sanguthevar Rajasekaran

2020, 3(3): 208-224.   doi:10.26599/BDMA.2020.9020005
Abstract ( 10 HTML ( 0   PDF(4015KB) ( 3 )   Save

Zaobo He, Junxiu Zhou

2020, 3(3): 225-233.   doi:10.26599/BDMA.2020.9020008
Abstract ( 9 HTML ( 0   PDF(6116KB) ( 7 )   Save
Featured Articles
Most Read Articles